Wydział Nauk o Kulturze

Strategia Wydziału: 2022-2026

MISJA

Wydział Nauk o Kulturze jako część Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, odwołując się do jego misji, współtworzy wspólnotę akademicką ufundowaną na poszukiwaniu prawdy, poszanowaniu godności człowieka oraz dbałości o rozwój praworządnego, sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.
Celem Wydziału Nauk o Kulturze jest prowadzenie badań naukowych o najwyższej jakości oraz upowszechnianie wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Wypełniając swoją służbę względem mieszkańców Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, Polski i Europy, promuje działalność zgodną z uniwersalnymi zasadami etycznymi oraz najlepszymi tradycjami uniwersyteckimi.
Wydział prowadzi badania naukowe z poszanowaniem autonomii i wolności uczonych oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, stawiając sobie za cel pomnażanie kapitału intelektualnego i kulturowego oraz uczestnictwo w światowej wymianie myśli i wartości.
Wydział kształci studentów w duchu kreatywności, uczciwości i tolerancji, dzięki czemu absolwenci są gotowi na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata. Nauczyciele akademiccy inspirują do ciągłego poznawania rzeczywistości w jej wielorakich i różnorodnych przejawach.
Wydział współpracuje z instytucjami kultury i podmiotami społecznymi, przyczyniając się do budowania i wzmacniania lokalnego, regionalnego, narodowego i ponadnarodowego dziedzictwa kulturowego, szczególną troską otaczając język polski.
Wydział jest zorganizowany w oparciu o poszanowanie podmiotowości i godności każdego członka wspólnoty pracowników, studentów i absolwentów. Zarządzanie i relacje międzyludzkie budowane są na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy.

WIZJA

W perspektywie strategicznej 2026 roku Wydział Nauk o Kulturze aktywnie uczestniczy w światowej wymianie myśli i wartości, dąży do doskonałości, potwierdza swoje znaczenie, wzmacnia pozycję i prestiż. W szczególności oznacza to, że jest:
• silnym ośrodkiem naukowym, realizującym badania w skali krajowej i międzynarodowej, wspierającym wykorzystanie talentów swoich pracowników oraz istotnie wpływającym na funkcjonowanie społeczeństwa;

• godnym zaufania ośrodkiem edukacyjnym, wyróżniającym się wysoką jakością kształcenia i ofertą dydaktyczną, stawiającym rozwój studenta w centrum zainteresowania;

• otwartym na otoczenie ośrodkiem transferującym wiedzę, a tym samym wyznaczającym oraz wspierającym procesy rozwojowe i kulturotwórcze w Bydgoszczy oraz województwie kujawsko-pomorskim;

• wzorowo zorganizowanym ośrodkiem, w którym skuteczne zarządzanie opiera się na kulturze współpracy oraz sprawnym przepływie informacji, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Cel strategiczny 1: Doskonała nauka

Cele operacyjne:

C1.1. Wzmocnienie pozycji Wydziału Nauk o Kulturze jako znaczącego ośrodka naukowego
C1.2. Zapewnienie warunków do prowadzenia badań na najwyższym poziomie
C1.3. Powiększenie stopnia umiędzynarodowienia badań
C1.4. Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Działania:
C1.1. Wzmocnienie pozycji Wydziału Nauk o Kulturze jako znaczącego ośrodka naukowego
D1.1.1. Przestrzeganie wysokich standardów naukowych i etycznych
D1.1.2. Uzyskiwanie wysokich kategorii naukowych w procesie ewaluacji działalności naukowej
D1.1.3. Zwiększanie liczby projektów wykonywanych wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi
D1.1.4. Wspieranie awansów naukowych pracowników
D1.1.5. Promowanie wyników badań naukowych

C1.2 Zapewnienie warunków do prowadzenia badań na najwyższym poziomie
D1.2.1. Wspieranie pracowników w procesie pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów badawczych, w tym w szczególności międzynarodowych
D1.2.2. Rozwijanie systemu motywacyjnego dla pracowników mających największy wpływ na rozwój naukowy i wyniki Wydziału Nauk o Kulturze
D1.2.3. Doskonalenie systemu wsparcia dla młodych naukowców

C1.3. Powiększenie stopnia umiędzynarodowienia badań
D1.3.1. Zwiększanie uczestnictwa w międzynarodowych zespołach i projektach badawczych
D1.3.2. Umożliwianie mobilności pracowników oraz realizacji ich badań poza granicami kraju
D1.3.3. Promowanie badań pracowników Wydziału Nauk o Kulturze przez publikacje w zagranicznych wydawnictwach i czasopismach oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych

C1.4. Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa

D1.3.1. Rozwijanie badań naukowych oddziałujących na rzeczywistość społeczną i kulturową
D1.3.2. Wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z instytucjami rządowymi, samorządowymi, naukowymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi
D1.3.3. Tworzenie i promowanie oferty usług eksperckich

Cel strategiczny 2: Doskonałe kształcenie

Cele operacyjne:
C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb społecznych i kulturowych
C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia
C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia
C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia

Działania:
C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia adekwatnej do potrzeb społecznych i kulturowych
D2.1.1. Aktualizowanie i doskonalenie oferty kształcenia na Wydziale Nauk o Kulturze
D2.1.2. Rozwijanie nowych obszarów i usług w zakresie kształcenia
D2.1.3. Projektowanie programów kształcenia zgodnie ze stanem rozwoju nauki, dostosowanych do potrzeb rynku pracy
D2.1.4. Wdrażanie strategii promocji oferty kształcenia i osiągnięć dydaktycznych

C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia
D2.2.1. Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
D2.2.2. Promowanie nowoczesnych metod nauczania
D2.2.3. Optymalizowanie wykorzystania cyfrowych platform edukacyjnych w procesie kształcenia
D2.2.4. Motywowanie pracowników do pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów dydaktycznych

C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia
D2.3.1. Rozwijanie kształcenia języków obcych i w językach obcych
D2.3.2. Wspieranie studentów zagranicznych podejmujących kształcenie na Wydziale Nauk o Kulturze
D2.3.3. Zwiększanie liczby studentów biorących udział w programie Erasmus+

C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia
D2.4.1. Wzmacnianie aktywności naukowej i społecznej studentów
D2.4.2. Rozwijanie u studentów kompetencji miękkich
D2.4.3. Wspomaganie aktywności kulturalnej studentów

Cel strategiczny 3: Doskonała współpraca

Cele operacyjne:
C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i wyników badań naukowych
C3.2. Rozwój Wydziału odpowiedzialnego społecznie
C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy oraz lokalnymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami kultury
C3.4. Udoskonalenie komunikacji z otoczeniem

Działania:
C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i innowacji i wyników badań naukowych
D3.1.1. Rozwijanie oferty B+R skierowanej do otoczenia społecznego i kulturowego
D3.1.2. Doskonalenie systemu współpracy z podmiotami zewnętrznymi

C3.2. Rozwój Wydziału odpowiedzialnego społecznie
D3.2.1. Organizowanie działań wspierających uczestnictwo w kulturze i rozwój kompetencji kulturowych członków zbiorowości społecznej
D3.2.2. Tworzenie i rozwijanie oferty aktywności dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób w wieku senioralnym, z niepełnosprawnościami i innych zagrożonych wykluczeniem
D3.2.3. Wzmacnianie postaw obywatelskich, działalności artystycznej i kulturalnej
D3.2.4. Promowanie działań, których celem jest dbałość o język polski

C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokalnymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami kultury
D3.3.1. Zwiększanie opiniotwórczej i eksperckiej roli Wydziału Nauk o Kulturze
D3.3.2. Monitorowanie obszarów i tematów ważnych dla rozwoju, w których Wydział Nauk o Kulturze może służyć wsparciem
D3.3.3. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu, Wydziału, miasta i województwa
D3.3.4. Rozwijanie współpracy z instytucjami kultury

C3.4. Udoskonalenie komunikacji z otoczeniem
D3.4.1. Opracowanie i wdrażanie strategii promocji oraz zarządzania marką Wydziału
D3.4.2. Doskonalenie form i narzędzi komunikacji zewnętrznej
D3.4.3. Konsultowanie kierunków działalności Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi

Cel strategiczny 4: Doskonała organizacja

Cele operacyjne:
C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy
C4.2. Zwiększenie sprawności organizacyjnej na Wydziale

Działania:
C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy
D4.1.1. Doskonalenie polityki kadrowej w zakresie zatrudniania, awansowania, wynagradzania i oceny
D4.1.2. Wspieranie pracowników w podnoszeniu kompetencji zawodowych
D4.1.3. Wzmacnianie identyfikacji z Wydziałem

C4.2. Zwiększenie sprawności organizacyjnej na Wydziale
D4.2.1. Uwzględnianie dynamiki otoczenia zewnętrznego
D4.2.2. Udoskonalanie i dbanie o sprawność obiegu dokumentów
D4.2.3. Optymalizowanie wykorzystania infrastruktury materialnej